Beschermde soorten in Nederland

De Wet natuurbescherming heeft de Flora- en Faunawet vervangen. Hierin zijn onder andere alle soorten van de Habitatrichtlijn overgenomen. De vier soorten rode bosmieren zijn hierbij komen te vervallen.

De nieuwe wet is hier te lezen

Medicinale bloedzuiger

De medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis) kan tot 15 centimeter groot worden en is daarmee de grootste Nederlandse bloedzuiger. De soort komt in een groot deel van Europa voor. In Nederland is de soort vanaf 1990 slechts waargenomen op een tiental locaties. De soort is vroeger, in ieder geval in sommige perioden, veel algemener geweest. Mogelijk was dit het gevolg van import en is de soort nadat de import stopte achteruitgegaan, omdat de kunstmatige populaties geen stand wisten te houden. Anderzijds is er ook de mogelijkheid dat de soort door biotoopvernietiging achteruit is gegaan.

Meer informatie is te vinden in het artikel van Felix & Van der Velde 2000.

 

Rode bosmieren

Rode bosmieren zijn belangrijke soorten in het ecosysteem. Ze hebben allerlei relaties met andere soorten en hebben zo een groot effect op de biodiversiteit. Er zijn vier soorten rode bosmieren in Nederland: kale bosmier, behaarde bosmier, zwartrugbosmier en stronkmier. Wie met de Gedragscode Bosbeheer werkt, moet deze soorten beschermen tijdens werkzaamheden.

Voor meer informatie over de verschillende soorten, het beheer en de bescherming kan de website www.bosmieren.nl geraadpleegd worden.