Overzicht Rode Lijsten

 

 

 

 

 

 

Reemer, M., 2012 
Basisrapport Rode Lijst Sprinkhanen en krekels
EIS2012-03, EIS-Nederland, 44 pp. + bijlagen. PDF
Een Rode Lijst is een publicatie van de Rijksoverheid waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde groep dieren of planten: welke soorten zijn bedreigd of verdwenen en welke niet? Zo'n Rode Lijst is nu voor de tweede keer opgesteld voor de Nederlandse sprinkhanen en krekels. Dit is gedaan aan de hand van meer dan 270.000 waarnemingen van deze insecten, verzameld door vrijwilligers in heel Nederland. 
Van 44 soorten sprinkhanen en krekels die zich in Nederland regelmatig voortplanten, is op basis van criteria van zeldzaamheid en voor- of achteruitgang bepaald of ze op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Dit bleek voor 14 soorten het geval. Deze zijn als volgt verdeeld over de bedreigingscategorieën:

  • 3 Verdwenen uit Nederland
  • 4 Ernstig bedreigd
  • 3 Kwetsbaar
  • 4 Gevoelig
Vergeleken met de vorige Rode Lijst (1999) is de situatie niet verbeterd. Het aantal verdwenen soorten is zelfs toegenomen van twee naar drie: het is nu zeker dat de weidesprinkhaan zich niet meer in ons land voortplant. Soorten van schrale, open natuurgebieden, zoals heide en voedselarme graslanden, zijn het sterkst bedreigd. Dergelijke gebieden staan in Nederland al decennialang onder druk als gevolg van verbossing, vergrassing en vermossing. Hier weten wrattenbijter, zadelsprinkhaan en bosdoorntje zich nog maar nauwelijks te handhaven. 
Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst Sprinkhanen en krekels is opgesteld door EIS-Nederland, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (Directie Natuur en Biodiversiteit). 
 
     
   

Termaat, T. & V.J. Kalkman, 2011 
Basisrapport Rode Lijst libellen volgens Nederlandse en IUCN criteria
De Vlinderstichting & EIS-Nederland. PDF + erratum

     

  Peeters, T.M.J. & M. Reemer, 2003 
Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst 
EIS2003-02, 
EIS-Nederland. PDF
Deze Rode Lijst werd samengesteld door EIS in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Rode-Lijststatus is bepaald aan de hand van een combinatie van een zeldzaamheids- en een trendcriterium. De zeldzaamheid werd bepaald met het aantal atlasblokken (5x5 km) waarin een soort is aangetroffen in de periode 1970-2001 (actuele periode). De trend werd bepaald door de status in de actuele periode te vergelijken met de status in de periode voor 1970 (referentieperiode). 
Van de 338 in Nederland aangetroffen bijensoorten komen er 188 (56%) op de Rode Lijst: 35 soorten zijn verdwenen, 31 ernstig bedreigd, 52 bedreigd, 53 kwetsbaar en 17 gevoelig. In totaal zijn 16 soorten niet beschouwd, omdat onvoldoende gegevens beschikbaar waren of omdat de soort niet als inheems is beschouwd. 
 
     

 

 

  Bruyne, R., H. Wallbrink & A.W. Gmelig Meyling, 2003b 
Bedreigde en verdwenen land- en zoetwaterweekdieren in Nederland (Mollusca) 
EIS2003-03, EIS-Nederland, Leiden & Stichting ANEMOON, Heemstede PDF
Dit rapport bevat het voorstel voor een Rode Lijst voor Nederlandse terrestrische en aquatische weekdieren. Voor de vertegenwoordigers van het fylum Mollusca wordt behalve de naam 'weekdieren', ook 'mollusken' gebruikt, of 'schelpdieren'. In de lijst is een onderverdeling gemaakt in terrestrische mollusken (landslakken) en aquatische mollusken (waterslakken en twee-kleppigen). In de laatste categorie vallen alle soorten uit zoet, binnendijks water. De mariene aquatische soorten zijn, uitgezonderd enkele in binnendijks brak water voorkomende soorten, buiten beschouwing gebleven. Indien gesproken wordt van aquatische mollusken, wordt dan ook steeds bedoeld: 'exclusief puur mariene soorten'. 
De Rode Lijst werd samengesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, door EIS-Nederland en de ANM-projectgroep (Atlasproject Nederlandse Mollusken), in samenwerking met Stichting ANEMOON. Om te komen tot het voorstel, werden aan de hand van de verspreidingsgegevens in de ANM-molluskendataset berekeningen gemaakt met behulp van een zeldzaamheidscriterium: de relatieve areaalgrootte in de periode 1985-2000 (de actuele periode) en een trendcriterium: de relatieve areaalgrootte uit de periode 1985-2000, vergeleken met 1900-1965 (de referentieperiode). Beide criteria zijn vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en worden gebruikt bij het definiëren van Nederlandse Rode Lijstsoorten. Aan de hand van de berekende waarden zijn vervolgens alle terrestrische en niet-mariene aquatische mollusken die als inheems worden beschouwd, ingedeeld in klassen. 
 
     

 
 

Odé, B. 1999 
Bedreigde en kwetsbare sprinkhanen en krekels in Nederland (Orthoptera). Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst 
EIS-Nederland, Leiden. 

 

 

 

 

     
   

Wasscher, M. 1999 
Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland (Odonata). Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst 
EIS-Nederland, Leiden.