Tentakel 14

Tentakel 14
Nummer 14 - 2 mei 2013

 

1000-soortendag 2013 - het Roerdal

In 2013 organiseert EIS in samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap Limburg (NHGL), Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en waarneming.nl wederom de 1000-soortendag. Deze zal plaats vinden op zaterdag 8 juni in het Roerdal.

Hoofddoel van deze dag is om het langgerekte Roerdal grondig te inventariseren en zoveel mogelijk soorten dieren en planten waar te nemen. Een belangrijk nevendoel is om een ecologisch verband te leggen tussen het Roerdal en het Meinweggebied om daarmee aan te tonen dat deze twee Natura 2000-gebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat het zoals elk jaar een leuke en gezellige dag wordt waarop medewerkers van het NHGL, medewerkers van terreinbeherende organisaties, PGO's, waarneming.nl en actieve vrijwilligers van diverse organisaties elkaar kunnen ontmoeten. De dag wordt traditioneel afgesloten met een BBQ, zoals gebruikelijk aangeboden door Staatsbosbeheer. De organisatie van het weekend wordt mogelijk gemaakt in het kader van het project Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg, dat berust op een samenwerking tussen het Nationaal Park en de Provincie Limburg.

Het Roerdal ligt ten oosten van Roermond tot aan de Duitse grens tussen de plaatsen Melick, Herkenbosch, Sint-Odiliënberg en Vlodrop. Het Roerdal kent grotendeels een agrarische bestemming, maar de meanderende waterloop zelf oogt nog heel natuurlijk. Er zijn snel- en langzaamstromende trajecten, ondiepe en diepe plekken en een grote diversiteit in bodemsubstraat. De oevers bestaan vaak uit steile, afkalvende leemwanden waarin oeverzwaluw en ijsvogel broeden. Dit is ook ideaal voor allerlei solitaire bijen. Ook liggen er allerlei grotere en kleinere afgesneden meanders, waarvan de Turfkoelen en Landgoed Hoosden de grootste zijn. De meanders herbergen een grote rijkdom aan planten en dieren. Door de natuurlijke staat van het landschap wordt het Roerdal mogelijk een van de eerste plekken in Limburg waar de otter wordt geherintroduceerd. Bevers zitten er al volop. Het Roerdal is een eldorado voor vissen en libellen. Nergens anders in Nederland komen van deze soortgroepen in één gebied zoveel soorten voor. Een van de meest bijzondere soorten is de grote modderkruiper. Uit de libellenwereld zijn er jaarlijks waarnemingen van onder meer gaffellibel, beek- en rivierrombout en onregelmatig ook van de kleine tanglibel.

Tijdens het weekend zal de aandacht uitgaan naar de rivier zelf, maar ook naar de belangrijkste rivierbegeleidende natuurgebieden, zoals daar zijn het Koebroek, het Herkenboscher broek (met Turfkoelen), de Muytert, Van Zwarte berg tot Lorberg, Landgoed Hoosden en de Linnerheide met Mortelshof. Voor deze gebieden is de toegang op 8 juni inmiddels geregeld.

Voor de deelnemers die willen blijven overnachten hebben we wederom de kampeerboerderij de Holsterhof te Roermond (www.holsterhof.nl) gereserveerd. In dit onderkomen, waar we dit jaar samen met de NHGL zullen verblijven, is plaats voor slechts 20 EIS-deelnemers (inmiddels 13 plekken vergeven), dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Op zaterdagavond is er een BBQ voor mensen die zich van te voren hebben aangemeld. Opgave is mogelijk bij Ed Colijn.

De excursies, 7 en 8 juni
Vleermuizen René Janssen 7 juni 21.00
Nachtvlinders (diverse groepen) Maurice Fransen, Hans Groenewoud, John van Roosmalen, Luc Knijnsberg, Arnold Wijker 7 en 8 juni 21.00
Angeldragers Jan Smit begin 10.30
Libellen Rob Geraeds begin 10.30
Algemeen insecten Jan Hermans begin 10.30
Vogels Henk Beckers begin 10.30
Spinnen Peter van Helsdingen begin 10.30
Vliegen Ruud van der Weele begin 10.30
Libellenlarven en algen (incl. microscopische determinatie) Christophe Brochard begin 10.30
Paddenstoelen Yvonne en Gerrit van Duuren begin 10.30
Planten Baudewijn Odé begin 10.30
(Korst)mossen Laurens Sparrius begin 10.30
Land- en waterslakken Anthonie van Peursen begin 10.30 en 14.00
Amfibieën en vissen Ton Lenders begin 10.30
Vissen Thijs Belgers begin 10.30


Ed Colijn
EIS-Nederland

Olaf Op den Kamp
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Ton Lenders
Nationaal Park De Meinweg

Hisko de Vries
waarneming.nl

top

Atlasproject "Leuke vliegen"

Bij EIS hebben we het idee opgevat om een nieuw atlasproject op te starten, in navolging van het succesvolle zweefvliegenproject van enkele jaren geleden. Hiervoor hebben we gekozen voor enkele groepen vliegen die opvallen vanwege hun uiterlijk of gedrag: blaaskopvliegen, wolzwevers, roofvliegen, wapenvliegen en dazen. Dit project wordt uitgevoerd door EIS in samenwerking met waarneming.nl, de sectie Diptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging en de beide jeugdbonden voor natuurstudie; NJN en JNM.

Op waarneming.nl is een projectpagina ingericht (die net online is): waarneming.nl/vliegen_start.php, ook te vinden onder 'projecten'.

Om de groepen toegankelijker te maken voor eventuele nieuwe waarnemers hebben alle soorten een Nederlandse naam gekregen, daarnaast hebben alle soorten een soorttekst gekregen met informatie over herkenning, gelijkende soorten, biotoop en voorkomen. De teksten van de dazen en roofvliegen zijn nog niet helemaal af, maar die komen er binnenkort aan.

Op deze projectpagina wordt wat algemene informatie gegeven over het project, de verschillende families worden geïntroduceerd en eronder worden alle soorten per familie weergegeven met foto's (indien beschikbaar) en de herkenningstekst, maar ook een overzicht van de meest recente waarnemingen en klikkend op het kaartje levert een nieuw scherm op met een links kaartje met de totale verspreiding (in 2 perioden, voor zover de oude data al aanwezig zijn) en rechts een kaartje met de waarnemingen gedaan tijdens de atlasperiode, zie bijvoorbeeld de gewone wolzwever Bombylius major: waarneming.nl/vliegenatlas.php?id=7733.

Momenteel wordt ook de collectie van museum Naturalis (inclusief die van het voormalige Zoölogisch Museum Amsterdam) ingevoerd. Zodra die data binnen is zal die worden toegevoegd aan waarneming.nl zodat daarmee ook de historische verspreidingsgegevens beschikbaar komen, waarmee een beter beeld verkregen kan worden met betrekking tot de stand van zaken en juist ook de veranderingen. Over twee jaar hopen we een mooi verspreidingsoverzicht te hebben van deze groepen.

Hopelijk levert dit niet alleen meer waarnemingen op maar ook meer aandacht voor deze vliegengroepen.

John Smit & Menno Reemer

top

Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen 2013

Met een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, European Invertebrate Survey - Nederland, Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON, is een reeks praktische workshops opgezet over het beheer van acht levensgemeenschappen: Kustduinen, Beekdalen, Heide en hoogveen, Laagveenmoerassen, Rivierenlandschap, Heuvelland, Agrarisch cultuurlandschap, Urbane natuur.

Per levensgemeenschap is er een op zichzelf staande workshop, bestaande uit twee cursusdagen; half theorie, half praktijk. U kiest dus de workshop(s) over de levensgemeenschap(pen) van uw interesse.

De cursusdagen hebben een interactief karakter en worden begeleid door drie docenten vanuit de organiserende partijen. Het veldgedeelte wordt in de meeste gevallen bovendien begeleid door een lokale beheerder of deskundige. Daarmee zijn er dus volop kansen om van gedachte te wisselen en zaken vanuit diverse soortgroepen en gezichtspunten te belichten. Download hier de cursusflyer.

Voor meer informatie en aanmelden: www.ravon.nl/natuurbeheer

Deze workshopreeks is mogelijk gemaakt dankzij financiering vanuit de Regeling Draagvlak Natuur (RDN) van het ministerie van Economische Zaken.

top

Fotogids zweefvliegen gratis te downloaden!

Altijd al willen beginnen met het op naam brengen van zweefvliegen? Nu is er geen uitvlucht meer mogelijk, want met het verschijnen van de "Fotogids zweefvliegen" is dit makkelijker geworden dan ooit. In deze digitale publicatie (PDF) heeft André Schulten op overzichtelijke wijze foto's van een groot aantal zweefvliegensoorten samengebracht.

Bij elke soort worden belangrijke kenmerken aangeduid met aanwijsstreepjes een korte tekst geeft aanvullende kenmerken. Op elkaar lijkende soorten staan bij elkaar, wat vergelijken makkelijker maakt. Snel downloaden dus, want het seizoen is al volop losgebarsten: waarneming.nl/download/fotogids_Syrphidae.pdf (36 Mb).

Menno Reemer

top

Wilde bijen in Lelystad - Drie decennia waarnemingen van bijen en hommels op het nieuwe land

Rapport over 31 jaar onderzoek naar wilde bijen in Lelystad door Jeroen de Rond. Tot stand gekomen met steun van Gemeente Lelystad en Landschapsbeheer Flevoland.

Het rapport start met een inleiding over bijen in het algemeen, en bijen in Flevoland en de kolonisatie van het nieuwe land in het bijzonder. Daarna volgt een beschrijving van de inventarisatiemethodes, de waarnemers, de onderzochte gebieden en bijenbiotopen in Flevoland, en (de effecten van) beheer.

Het rapport sluit af met een beschrijving van de familiekenmerken, en een korte omschrijving, levenswijze en verspreidingskaarten van alle 120 in Flevoland aangetroffen soorten.

Een zeer verzorgde rapportage die ook nog eens gratis te downloaden is van www.naturalmedia.nl/docs/Rond_J_de_2013_Wilde_bijen_in_Lelystad.pdf. Een initiatief dat zeker navolging verdient in andere gemeentes.

Ed Colijn

top

Mariene schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied

Rond 15 mei 2013 verschijnt het boek 'Schelpdieren van Nederlandse Noordzeegebied - Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Het boek behandelt alle 255 soorten weekdieren die sinds 1900 levend zijn aangetroffen in de Nederlandse zoute en brakke wateren. Per soort vindt u een korte beschrijving van het uiterlijk (schelp en dier), informatie over ecologie en habitatvoorkeur, een kaart met de verspreiding in de Nederlandse wateren voor en na 1985, het areaal buiten Nederland en trends in de tijd. De verspreiding en veranderingen in de tijd zijn ook te zien in heldere kaarten en grafieken. Het boek is rijk geïllustreerd met meer dan 1.700 foto's, kaarten en grafieken.

In de atlas zijn gegevens verwerkt van vrijwel alle professionele mariene onderzoeksinstituten en musea in Nederland, waaronder Koninklijk NIOZ, NIOO (nu NIOZ), IMARES, Grontmij | team ecologie, GiMaRIS, Ecosub, Koeman en Bijkerk BV, de afdeling WGML van Rijkswaterstaat Waterdienst, Strandwerkgemeenschap, diverse Waterschappen/ STOWA, Naturalis Biodiversity Center, Zöologisch Museum Amsterdam (nu Naturalis), Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Fryslân en Muzee Scheveningen. Ook tal van particuliere schelpenverzamelaars hebben de gegevens over hun schelpencollecties voor dit project beschikbaar gesteld. Verder hebben vele honderden vrijwilligers bijgedragen aan de atlas door hun waarnemingsgegevens beschikbaar te stellen of door deel te nemen aan een of meer van de monitoringprojecten van Stichting ANEMOON. Naar aanleiding van de verschijning van de atlas organiseren we een symposium over de diversiteit van de Nederlandse schelpdieren op 1 juni 2013.

Het boek is bedoeld voor iedereen die - beroepsmatig of uit interesse - informatie zoekt over levende weekdieren: strandzoekers, schelpenverzamelaars, sportduikers, natuurliefhebbers, waterbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers en vrijwilligers. Nieuwsgierig? Klik HIER voor een eerste inkijkje in het boek.

Bestel de atlas nu met actiekorting!

De vaste winkelprijs is € 49,95. Alleen tot en met 1 juli 2013 kunt u de atlas bij ons bestellen tegen de speciale actieprijs van € 35,00. Wanneer u de atlas via Stichting ANEMOON bestelt, krijgt u er bovendien een gratis zoekkaart Nederlandse Zeenaaktslakken bij (normale prijs € 7,95 excl. verzendkosten). De actiekorting geldt alleen in combinatie met de kortingsbon die hieronder is afgebeeld.

Hoe bestellen?

Atlas+zoekkaart per post ontvangen:
  • stuur een e-mail over uw bestelling met uw naam, straat, postcode, plaats en uw bankrekeningnummer naar atlas.anemoon@gmail.com. Plak een kopie van de kortingsbon in uw e-mail;
  • maak tegelijkertijd het bedrag van € 35,00 + € 6,75 verzendkosten over op rekeningnummer 7228275 t.n.v. Stichting ANEMOON te Bennebroek onder vermelding van "Voorintekenen mariene atlas".
Voor bestelling van uit België. IBAN: NL48INGB0007228275 BIC: INGBNL2A. Verzendkosten € 9,00.

Zodra de atlas beschikbaar is en het bedrag is ontvangen, ontvangt u de atlas + zoekkaart per post thuis.

Atlas+zoekkaart afhalen op het symposium van 1 juni:
  • stuur een e-mail over uw bestelling met uw naam, straat, postcode, plaats en uw bankrekeningnummer naar atlas.anemoon@gmail.com. Plak een kopie van de kortingsbon in uw e-mail. Vermeld er bij dat u de atlas op 1 juni komt afhalen;
  • maak tegelijkertijd het bedrag van € 35,00 over op rekeningnummer 7228275 t.n.v. Stichting ANEMOON onder vermelding van "Voorintekenen mariene atlas".
  • stuur tegelijkertijd een e-mail naar Sylvia van Leeuwen, sheller@tele2.nl om u aan te melden voor het symposium (toegang gratis). Of meldt haar wie het boek voor u afhaalt.
Kortingsbon
Kortingsbon

Geldig van 1 mei 2013 t/m 1 juli 2013

Actienummer: 002-01387

Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied

ISBN 9789052108216

Prijs: € 49,95 Korting € 14,95 Actieprijs € 35,00

top

Aquatic Oligochaeta of the Netherlands and Belgium

Borstelwormen, of oligochaeten, zijn een grote en gevarieerde groep van ongewervelden. Veruit de meeste oligochaeten in onze streken leven in zoet of brak water: maar liefst 137 soorten in totaal. Ze spelen een belangrijke ecologische rol en geven daardoor veel informatie prijs over de toestand van het ecosysteem.

Dit belangrijke lijvige, Engelstalige boek is het eerste naslagwerk over de zoet- en brakwaterborstelwormen van Nederland, België en Duitsland. Het biedt een schat aan ecologische en taxonomische achtergrondinformatie. Maar bovenal bevat het boek een nieuwe, gebruiksvriendelijke determinatiesleutel. De sleutel is gebaseerd op kenmerken die relatief makkelijk te onderscheiden zijn, zonder gespecialiseerde apparatuur. Engelstalige uitgave.

Ton van Haaren en Jan Soors, 2013
Aquatic Oligochaeta of the Netherlands and Belgium
KNNV Uitgeverij

top

Themanummer exoten Natura

Onlangs is bij de achterban van de KNNV en alle PGO's een themanummer van het KNNV-tijdschrift Natura over exoten op de mat gevallen. Dit nummer is voortgekomen uit het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is opgestart en waarin tal van organisaties samenwerken.

Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden. Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn belangrijk voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en beleidsmakers. Het themanummer geeft een overzicht van de vele facetten van exoten in Nederland.

Via deze link kunt u de PDF van het themanummer downloaden. Mocht u geïnteresseerd zijn in een papieren exemplaar, neem dan contact op met de KNNV via info@knnvuitgeverij.nl, zolang de voorraad strekt.

top

Leembossen in het Groene Woud

Het nationaal landschap Het Groene Woud is in Noord-Brabant een begrip aan het worden. Er staan borden langs de snelwegen, er is een natuurbrug met die naam over de drukke A2 en op vele plaatsen zie je het logo verschijnen. Er wordt gewerkt aan de verbinding met de grote steden.

Boeren, landgoedeigenaren en horeca hebben baat bij de toeristisch-recreatieve mogelijkheden en de vele mensen die elke dag weer genieten in de prachtige gebieden. Maar dit alles moet ons niet doen vergeten dat het concept van Het Groene Woud ontstaan is met een plan om de natuur- gebieden in het hart van het gebied met elkaar te verbinden, zodat er één groot natuurgebied van 7500 hectare ontstaat. Over die natuurgebieden gaat dit boek.

De prachtige leembossen van De Mortelen, de Pailjaart, Heerenbeek, het Veldersbosch, De Scheeken, het Dommeldal en De Geelders zijn de ecologische schatkamer van Het Groene Woud. Wie deze schatkamer wil verkennen en bewonderen, moet dit boek lezen en daarna in stilte en rust van de natuur genieten. Laat deze natuur echter ook zijn rust en eigen geheimzinnigheid behouden. Er moet iets te ontdekken blijven.

Dit boek licht een tipje van de sluier op van wat er allemaal te ontdekken valt over flora, vogels, paddenstoelen, vlinders, slakken, bijen, kevers, amfibieën, mossen, zoogdieren, bladwespen, zweefvliegen, libellen en reptielen. Al deze soorten zijn met diepgaande kennis en grote betrokkenheid beschreven door een keur van Noord-Brabantse ecologen.

Wiel Poelmans, Jan van der Straaten en Kars Veling (red.), 2013
Leembossen in het Groene Woud - Schatkamer van biodiversiteit
Pictures Publishers

top

Nachtvlinders belicht

Nachtvlinders hebben een grote ecologische betekenis, maar het gaat niet goed met de nachtvlinders in ons land. Slechts 35% van de Nederlandse nachtvlinders is momenteel niet bedreigd.

Van de 841 soorten nachtvlinders die zijn meegenomen in de berekeningen zijn er 70 al uit ons land verdwenen, 63 soorten zijn ernstig bedreigd en 102 staan als bedreigd op de lijst. Ruim 230 soorten zijn kwetsbaar of gevoelig, terwijl er nog geen 300 soorten in de categorie 'momenteel niet bedreigd' vallen. De voorlopige Rode Lijst staat in het boekje 'Nachtvlinders belicht', dat zaterdag 2 maart op de Landelijke Vlinderdag is gepresenteerd.

Net als in andere delen van Europa is er sprake van een alarmerende achteruitgang van veel soorten. Een belangrijk onderdeel van de natuur is dus bezig te verdwijnen. Daarom verdienen ze een plaats in het Nederlandse en Europese natuurbeleid en dienen ze effectief beschermd te worden. Dat is de boodschap die De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland met deze publicatie willen uitdragen. Het boekje is in de webwinkel van de Vlinderstichting te verkijgen.

top

PDFs Nederlandse Faunistische Mededelingen 32 t/m 34 on-line

Alle publicaties van de Nederlandse Faunistische Mededelingen (NFM) 32 tot en met 34 zijn recent als PDF on-line gezet. Nummer 32 bevat een overzicht van de Nederlandse Leptolida. Nummer 33 bevat artikelen over de prachtvlieg Melieria picta, de blaaskopvlieg Leopoldius valvatus, de esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina en een verslag van een inventarisatie van algen en macrofauna van harde substrata van de Nederlandse Waddenzee.

In nummer 34 artikelen en mededelingen over twee nieuwe sprinkhanen, een nieuwe boktor, een nieuwe langsteelgraafwesp, een nieuwe borstelworm en diverse nieuwe mosmijten voor Nederland; herontdekkingen en bevestigingen van het voorkomen in Nederland van een wants, een bladsprietkever en een duizendpoot; en de tweede aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen.

De PDFs zijn te lezen en te downloaden via de NFM-website.

top

Kijk op exoten

In de vierde editie van Kijk op Exoten aandacht voor exotische mossen, Japanse stekelhoorn, zwarte weduwe, waterwaaier, inktviszwam, Amerikaanse brulkikker, heilige ibis, Pallas' eekhoorn, prunusscheutboorder en Sportvisserij Nederland en het Themanummer Exoten van Natura.

"Kijk op exoten" is een initiatief vanuit het Signaleringsproject exoten, waarin een groot aantal natuurorganisaties samenwerkt om exoten onder de aandacht te houden van vooral de waarnemers in het veld.

Lees meer op Kijk op Exoten, of download de nieuwsbrief.

Ed Colijn

top

Diversiteit mariene schelpdieren van Nederland

Ter gelegenheid van de publicatie van de ecologische atlas "Mariene schelpdieren van de Noordzee" organiseert Stichting ANEMOON op zaterdag 1 juni 2013 een symposium. U bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. De toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is wel verplicht, in verband met het maximum aantal plaatsen in de zaal. U kunt zich aanmelden bij Sylvia van Leeuwen, e-mail: sheller@tele2.nl.

Voorlopig programma (tijden en volgorde onder voorbehoud):

11.00    Opening door Frank Wesselingh, dagvoorzitter en onderzoeker/             wetenschappelijk curator van Naturalis Biodiversity Center
11.10    Lezing: 'Stichting ANEMOON: vrijwilligersprojecten en de resultaten daarvan'             door Adriaan Gmelig Meyling, voorzitter van Stichting ANEMOON
11.30    'De verhalen achter de Atlas', film van Peter van Rodijnen, première
11.45    Presentatie van de atlas 'Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied' door Sylvia van Leeuwen,             projectcoördinator van Stichting ANEMOON
12.05    uitreiking 1e exemplaar

12.30    Pauze

In de pauze kunt u :

  • de lunch gebruiken in het restaurant van Naturalis
  • uw bestelling afhalen
  • de stand van Natuur en Boek bezoeken
  • informatie krijgen over de nieuwe app van het project Monitoring Onderwater Oevers
  • een kijkje nemen in het museum
14.00    Lezing 'Geschiedenis van het molluskenonderzoek in de Noordzee en enkele resultaten van recente              cruises met de Pelagia' - door Marc Lavaleye, marien bioloog van het NIOZ
14.30    Lezing 'Bescherming van weekdieren in de Noordzee' door Oscar Bos, marien ecoloog van IMARES

15.00    Theepauze

15.30    Lezing 'De Nederlandse zeenaaktslakken en hun voedselsoorten' door Peter H. van Bragt van Stichting              ANEMOON
15.55    'Hoe nu verder?' Een korte toelichting op de toekomstplannen van Stichting ANEMOON door Adriaan              Gmelig Meyling
16.00    Afsluiting door de dagvoorzitter en receptie
17.00    Sluiting zaal en museum

top

Veldwerkplaats Millingerwaard

De natuurontwikkelingsprojecten langs de rivieren gaven veel karakteristieke planten en dieren een stevige duw in de rug. Kijk maar in de rapporten van de Flora- en Faunawerkgroep en van Rijn-in-Beeld. Maar niet alle soorten profiteren even hard. Ra ra hoe kan dat? Waarom is de ene soort succesvoller dan de ander? Waarom blijven sommige soorten achter bij de verwachtingen? Speelt de factor tijd een rol? Ontbreekt er iets specifieks?

Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) raakte geboeid door de mix van positieve en minder positieve monitoringresultaten. OBN probeert de vinger te leggen op de achterliggende oorzaken. Door de succes- en faalfactoren in beeld te brengen, kunnen inrichting en beheer van uiterwaarden verbeteren.

In opdracht van OBN doet Wageningen Universiteit onderzoek naar de vegetatieontwikkelingen op oeverwallen (stroomdalgraslanden). De Millingerwaard speelt een belangrijke rol in dat onderzoek. Alterra, EIS en Stichting Bargerveen doen onderzoek naar knelpunten voor de fauna.

Op zaterdag 1 juni organiseert OBN ism Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort een veldwerkplaats in de Millingerwaard. Beide OBN-projecten hebben een sterke link met de Millingerwaard en het monitoringwerk van de Flora- en Faunawerkgroep was een belangrijke trigger. Daarom willen de OBN-onderzoekers graag alle flora- en faunamensen uitnodigen om de belangrijkste aanknopingspunten voor natuurherstel op locatie te verkennen.

Deelname is gratis.

Startpunt: café De Waard van Kekerdom (waardvankekerdom.nl)

Weverstraat 94, 6579 AG Kekerdom

Programma 1 juni

11.00 uur: ontvangst met koffie
11.10 uur: presentatie Suzanne Rotthier (Wageningen Universiteit). Stroomdalgraslanden in de Millingerwaard.                 Invloed van morfodynamiek
11.35 uur: presentatie Marieke de Lange (Alterra). Fauna in het rivierengebied: morfodynamiek in de                     Millingerwaard biedt kansen voor veel diersoorten?
12.00 uur: verzamelen voor excursie (eigen lunch meenemen)
14.30 uur: afronden excursie
15.00 uur: terug bij café.

top

Agenda t/m juli
9 mei Dipteraweekend Sectie Diptera Nederlandse Entomologische Vereniging
17-20 mei Pinksterkamp Insecten Kampina Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
17-20 mei Jubelexcursieweekend Sektie Everts Nederlandse Entomologische Vereniging
24-26 mei Libellen, vlinders en reptielen Engbertdijksevenen Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
25 mei Excursie donkere waterjuffer/sierlijke witsnuitlibel Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie
26 mei Libellenexcursie Roermond Natuurhistorisch Genootschap Limburg
31 mei-2 juni Zomerbijeenkomst Nederlandse Entomologische Vereniging
1 juni Symposium Diversiteit mariene schelpdieren van Nederland deze nieuwsbrief
1 juni Veldwerkplaats Millingerwaard Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort
2 juni Vlinders en libellenexcursie Kampina Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
8 juni 1000 soortendag Roerdal deze nieuwsbrief
7-9 juni Nachtvlinderkamp Epen Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
14-16 juni Nachtvlinderkamp NH Duinen Jongeren in de Natuur
16 juni Libellenexcursie Millingerwaard Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort
22 juni Extra excursie, Sektie Everts Nederlandse Entomologische Vereniging
29 juni Knautiabijexcursie Millingerwaard Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort
29 juni Molluskenexcursie Maasduinen Natuurhistorisch Genootschap Limburg
6 juli Excursie Mierenwerkgroep Nederlandse Entomologische Vereniging
6 juli Excursieweekend Sectie's Snellen en Ter Haar Nederlandse Entomologische Vereniging
21 juli Sprinkhaanexcursies Flevoland Landschapsbeheer Flevoland en EIS en
Landschapsbeheer Flevoland en EIS
25 juli Vlinderexcursie Sint Pietersberg Natuurhistorisch Genootschap Limburg

top

Van de redactie

Dit is het veertiende nummer van Tentakel, de digitale nieuwsbrief over ongewervelde dieren. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig naast de reguliere papieren EIS-nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief is plaats voor allerlei korte berichten die het onderzoek aan ongewervelden in Nederland aangaan: berichten van het EIS-bureau, oproepen, bijzondere en fenologische waarnemingen, aankondiging van rapporten en boeken en een activiteitenagenda. Ook al uw bijdragen zijn welkom. U kunt deze sturen naar eis@naturalis.nl.

De nieuwsbrief is opgezet als Internetpagina (in HTML) en kan in de meest gangbare e-mailprogramma's worden gelezen. Met de berichtopmaak/e-mailindeling ingesteld op (originele) HTML ziet u behalve tekst ook plaatjes en kunt u via de blauwe links eenvoudig alleen dat nieuws er uit pikken dat u interesseert. Mocht u problemen hebben met het instellen van het HTML-formaat in uw e-mailprogramma schroom dan niet en neem gerust contact op. Of probeer het hier met uw webbrowser.

Mocht u geen belangstelling (meer) hebben voor deze nieuwsbrief: een retour-mailtje naar dit adres is voldoende om uw e-mailadres te verwijderen van deze mailinglist. Aanmelden op dit adres is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Ed Colijn

top

Index

De reeds verschenen nummers van Tentakel.

Tentakel 69 - 12 april 2023
Tentakel 68 - 22 februari 2023
Tentakel 67 - 15 december 2022
Tentakel 66 -18 oktober 2022
Tentakel 65 - 30 augustus 2022
Tentakel 64- 14 juni 2022
Tentakel 63 - 14 april 2022
Tentakel 62 - 20 januari 2022
Tentakel 61 - 15 december 2021
Tentakel 60 - 13 oktober 2021
Tentakel 59 -23 april 2021
Tentakel 58 - 13 april 2021
Tentakel 57 - 17 februari 2021
Tentakel 56 - 5 januari 2021
Tentakel 55 - 20 oktober 2020
Tentakel 54 - 25 augustus 2020
Tentakel 53 - 7 juli 2020
Tentakel 52 - 1 mei 2020
Tentakel 51 - 25 februari 2020
Tentakel 50 - 1 januari 2020
Tentakel 49 - 22 oktober 2019
Tentakel 48 - 27 augustus 2019
Tentakel 47 - 10 juli 2019
Tentakel 46 - 9 mei 2019
Tentakel 45 - 13 maart 2019
Tentakel 44 - 1 januari 2019
Tentakel 43 - 24 oktober 2018
Tentakel 42 - 22 augustus 2018
Tentakel 41 - 26 juni 2018
Tentakel 40 - 1 mei 2018
Tentakel 39 - 22 februari 2018
Tentakel 38 - 1 januari 2018
Tentakel 37 - 13 november 2017
Tentakel 36 - 5 september 2017
Tentakel 35 - 12 juli 2017
Tentakel 34 - 15 mei 2017
Tentakel 33 - 16 maart 2017
Tentakel 32 - 25 januari 2017
Tentakel 31 - 25 oktober 2016
Tentakel 30 - 21 juli 2016
Tentakel 29 - 25 mei 2016
Tentakel 28 - 24 maart 2016
Tentakel 27 - 18 januari 2016
Tentakel 26 - 16 december 2015
Tentakel 25 - 25 september 2015
Tentakel 24 - 6 augustus 2015
Tentakel 23 - 4 juni 2015
Tentakel 22 - 22 april 2015
Tentakel 21 - 26 februari 2015
Tentakel 20 -17 december 2014
Tentakel 19 -12 juni 2014
Tentakel 18 -20 maart 2014
Tentakel 17 -19 december 2013
Tentakel 16 - 2 november 2013
Tentakel 15 - 25 juli 2013
Tentakel 14 - 2 mei 2013
Tentakel 13 - 14 januari 2013
Tentakel 12 - 14 december 2012
Tentakel 11 - 19 juli 2012
Tentakel 10 - 8 mei 2012
Tentakel 9 - 8 maart 2012
Tentakel 8 - 1 december 2011
Tentakel 7 - 28 juli 2011
Tentakel 6 - 6 april 2011
Tentakel 5 - 23 december 2010
Tentakel 4 - 15 november 2010
Tentakel 3 - 15 september 2010
Tentakel 2 - 10 augustus 2010
Tentakel 1 - juli 2010